Αγγειοπλαστικές στο Γ.Ν. Λευκωσίας

ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Κ. Γιάγκου, Γ. Γεωργίου, Θ. Χριστοδουλίδης, Π.Αβρααμίδης, Μ. Μηνά, Ε. Νικολαίδης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το τμήμα καθετηριασμών καρδιάς του Γ.Ν.Λευκωσίας, το μεγαλύτερο αιμοδυναμικό εργαστήριο της Κύπρου καλύπτει πληθυσμιακά πέραν των 500.000 ατόμων.

Η καταγραφή των επιδημιολογικών στοιχείων των ασθενών (δημογραφικό – ιατρικό προφίλ), η αιτιολογημένη επεξήγηση του κάθε είδους χρησιμοποιούμενης ενδοπρόθεσης, η περιεπεμβατική, βραχυχρόνια και μακροπρόθεσμη παρακολούθηση είναι διαδικασίες που πρώτη φορά διενεργούνται στην Κύπρο.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τους παράγοντες κινδύνου των ασθενών που υποβλήθηκαν σε αγγειοπλαστική,να καταγράψει το είδος της χρησιμοποιηθείσας ενδοπρόθεσης, να επισημάνει τις περιεπεμβατικές επιπλοκές, και να προβάλει την μεσοπρόθεσμη (6μηνη) παρακολούθηση, εν αναμονή των αποτελεσμάτων της  μακροχρόνιας (1 έτος) παρακολούθησης των ασθενών αυτών.

Δημιουργήθηκε πρωτόκολλο συστηματοποιημένης καταγραφής (registry) των χαρακτηριστικών των ασθενών,της αντιμετώπισης (είδος ενδοπρόθεσης, χρήση ενδοαγγειακών απεικονιστικών μεθόδων ή επικουρικών συσκευών), των περιεπεμβατικών, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιπλοκών όλων των ασθενών που υποβλήθηκαν σε αγγειοπλαστική στο διάστημα Νοεμβρίου 2007 – Απριλίου 2008) και σύγκρισή τους με αποτελέσματα μεγάλων κέντρων του εξωτερικού.

Κατά την περίοδο μελέτης διενεργήθηκαν 345 αγγειοπλαστικές με εμφύτευση 531 ενδοπροθέσεων (1,5 ενδοπρόθεση ανά άσθενή). Εμφυτεύτηκαν 282 απλές ενδοπροθέσεις (53,1%) και 249 επικαλυμμένες με φάρμακο (46,9%). Όσον αφορά στις περιεπεμβατικές επιπλοκές, 10 ασθενείς (2,9%) υπέστησαν νεφροπάθεια από σκιαγραφικό, 6 (1,7%) εμφραγμα του μυοκαρδίου όπως αυτό ορίζεται με τις νέες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας για το βιοχημικό ορισμό του εμφράγματος, 1 (0.29%)ΑΕΕ. Δεν καταγράφηκε θάνατος ασθενούς κατά την επέμβαση. Από τη λεπτομερή καταγραφή των επιδημιολογικών – δημογραφικών στοιχείων των ασθενών ως επίσης και από την ανάλυση των περιεπεμβατικών επιπλοκών, προκύπτει ότι αυτά βρίσκονται σε πλήρη συνάφεια με δημοσιευμένα στοιχεία μεγάλων κέντρων του εξωτερικου.

Η συστηματική καταγραφή των χαρακτηριστικών των ασθενών, της αντιμετώπισης, των περιεπεμβατικών, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιπλοκών προσφέρει την απαραίτητη ανατροφοδότηση από την εμπειρία και την παρακολούθηση και συμβάλλει στην απόκτηση ψηλού επιπέδου γνώσεων για το προσωπικό του εργαστηρίου καθετηριασμών καρδιάς.

Τα αρχικά μας ευρήματα είναι πολύ ενθαρρυντικά για το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών και είναι συγκρίσιμα με αρκετά κέντρα του εξωτερικού. Επίσης, η εξατομικευμένη προσέγγιση ασθενούς/βλάβης οδηγεί σε μείωση της επαναστένωσης  καθ’ υπεροχή των DES έναντι των BMS σε ασθενείς υψηλού κινδύνου αλλά δεν παρατηρείται η ίδια υπεροχή σε ασθενείς χαμηλού κινδύνου

Η πιο πάνω εργασία παρουσιάστηκε σαν προφορική ανακοίνωση στα εξής συνέδρια:

  1. Κυπροελλαδικό συνέδριο καρδιολογικής εταιρείας Κύπρου – Μαρτ 2009 – Λευκωσία (Δρ. Κ. Γιάγκου)
  2. 290 Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο Οκτ 2008 – Αθήνα (Δρ. Γ. Γεωργίου)

και σαν αναρτημένη ανακοίνωση (poster)  στα ακόλουθα συνέδρια

  1. Ioannina Cardiovascular Education (ICE2008) – Ιωάννινα Δεκ 2008